خوراسان و ايراندا ياشايان توركلرين ديل، تاريخ، مدنيت، فولكلور و انساني حاقلاری

ايزاق يوْلدن، يوردوموزه، اوٌزلنديم

دره گز دوْو، داغ دره ني توْولنديم

الله اكبـر، آدئي نن من، سؤزلندئم

                                 الله اكبر، قلبئي دوْلي، سؤزدندي

                                 باخماقلرئي، محبـتلي، گؤزدندئ

سلام اوْلـسون، الله اكبـر، داغيـنه

سلام اوْلـسون، دره گـزئي، آدئـنه

سلام اوْلسون، مئللتئ نئي، ديلئنه

                               دره گـزئي، تاريخـده بيـر، آدئ وار

                               ايران توران، جنگلرين نن، يادئ وار

الله اكـبر، داشـلي داغـه، يئتنده

توْولي يولي، يوخارئ يه، گئدنده

يوخـاريدن، دره گـزئ، گـؤرنده

                              تاريخئ من، ورق ورق، گؤررمن

                              بندئـيانه، نـادئره مـن، باخـرمن

الله اكــبــر، يـوخــاريـيه، باخــنده

توْولي يوْلي، سن نن اوٌسته، چيخنده

دره لـرئـي، يـازده بـولـوت، تـوتونده

                              سلام اوْلسون، بلند داغئي، آدئنه

                                    جوانلـرئي، آدي گلســين، يادئنه

     الله اكـبــر، غئـرقـي لـرئـي، اؤچنده

     ككْلئي لرئي، چشمه دن سو، ايچنده

     نازلي توْخلي، ننه سين نن، كئچنده

                                    اگر اوْلسه، كئچن لردن، بيرياد ائت

                                    محبـتلي، اوٌره ي لري، بيرشاد ائت

    الله اكـــبر، ياغـيش سنــي، يادلـه سين

    چشمه لرئي، دايئم يئردن، قه ي نه سين

   چـاقـالـرئي، دسـته گـوٌلئ باغـلـه سين

                                 شامالئي نن، ايسسي گلسين، بويانه

                                 اوٌره ي ده كـي، محـبـتلــر، اوْيانه

   الله اكـبر، قـوٌلله لـرئـي، بلــنددئ

  چشمه لرئي، يئردن دايئم، گلندئ

   سنئي آدئي، قديم لـردن، قالندئ

                                 ايران تـوران، قئصّه لـري، قالندئ

                                روستم كسن، گز ياغاچي، يالندئ؟

   شـوتورپران، يوخـاريده، دورئتـدئ

  تيزي سئيّئد، يولئ مكم، كسئتدي

  يـوخـارئدن، بولـوت لره، باخئتدئ

                              آدلي داغئ، دوْست و رفيق، يادائدر

                              گـزماغئنــن، اوٌره ييـنئ شـاد ائدر

يوْلئم سن نن، ايزاق دوٌشـدئ، هئجرته

تيوان گلدئ، سن دوٌشوپ سن، غوربته

كپــگان گپّـئي، دوٌشئـپديلـر، حئيرته

                              بير كيمسه يوخ، كؤهنه يوْلي، دوٌزتسين

                             دوْآبــي نــئ، دره گـــزه، يئـتـيـرسين

الله اكبر، سن نن ايزاق، دوٌشئپ بن

عوموركئچدي، اللي دنم، آشيب بن

جوانلـيقده، هريانـه من، قاچيب بن

                              بيلمه سيدئم، قوجه ليق وار، قالماق وار

                             جوانـلـيقدن، بير قـورري آد، قالماق وار

الله اكـبـر، آتـه گئـتـدئ، رحمته

چــاغـالـري، عجب قالئب، زحمته

هر بيري، بير يانده قالئب، خئدمته

                                آته ننه، كؤلگه سي آيري ذات دي

                                محبتلي، باخمـاقي آيري ذات دي

كيچئي ليقده، كؤچه لرده، دؤرردئي

الله اكـبـر، سنـه عــجـب، باخردئي

ماشين لـرئي، چـيراغـيني، گؤرردئي

                           خوشحال ليقدن، بيردن فرياد، چكردئي

                           شــادلـيقئ بـيز، اوٌره ي لـره، تؤكردئي

الله اكــبر، آب گـرمئي ده، دورئيدئم

ايسسي سوودن، من اوٌزئمه، وورئيدئم

قئرخ قئزئيده، يئددي داشي، آتئيدئم

                                          شايـد كئ من، آرئزومه، يئتئيديم

                                          بو مئللتئي، آزاد ليقئن، گؤرئيدئم

خنـتمه نئي، كؤتـليـنه، يئتئيدئم

دره گزئي، درخت لرين، گؤرئيدئم

بازاريـنـده، آششاغـايه، گئدئيدئم

                                         بيرده گنه، قوجه لرين، گؤرئيدئم

                                         محـبّـتي، تـامـاشـايـه، دؤرئيدئم

دره گـزئي، كـؤچــه لــري، داريدئ

دوٌروٌست كاسيب، دوٌكانلرده، واريدئ

دوْست وْ رفـيق، بـير بـيرينه، ياريدئ

                                         يادئـيـده دي، قـوجـه لـرئـي، آدلرئ

                                         ياددن چيخمس، ايگـيدلرئي، يادلرئ

كـلبـئي ايسلام، دوٌكانيني، آچـردئ

بدل عـمئ، ياخـچي قاتوق، ساتردئ

سولئيمان به ي، سئبيليني، توْولردئ

                                        دوٌروٌست لق نن، كاسئب لئقئي، زحمتئ

                                        خـوداونـدئي، لـوطـفئ بي حـد، رحمتئ

بدل عمئ، كؤچه ده داد، چكردئ

كلـبئ كوثـر، خئيارلرئ، سرردئ

نوروز ممّد، ياخچي لرين درردئ

                                        سبزئ ميوه، ياخچي سينئ، گؤترماق

                                       مـوٌشتريـنئ، راضـي اؤوه، گـؤندرماق

عبـدالعـلئ، خئيار بوگوٌن، نئچّه دئ؟

خـاقـان قوْوون، باباخرمان، نئچّه دئ؟

باغدن گلن، ياخچي اوٌزئم، نئچّه دئ؟

                                     تـامـام بيـرئ، بـاتـمـانـئ بـيـر، بئش قران

                                     مون نن ارزان، سن ايستئي سن، خوش زبان؟

جلال آغا، بوتقه سينده، دوٌرردئ

عباسعلئ، بسْتني سين، توْولردئ

آغا چايچي، قلياني نئ، كوفلردئ

                                دره گـزئـي، كــؤچـه لـــرئ، دارئدئ

                                كاسئب لردهْ، بير چوْخ اينصاف، وارئدئ

علـيمـوراد، سـبـزي لـرئ، درردئ

ايـكـكي سينئ، اوْتوز پوله، ساتردئ

سارئمساغئي، قوْزه سينئ، ساللردئ

                                  سحر چاغئ، بازرده بير، عالمدئ

                                  غم و قوٌصّه، گويا مونده، يالندئ

گوٌلريزده كي، باغلرده كيملر، واردئ

سئل آواده، اوْنئي سـووو، كم واردئ

چغّئرلي نئي، اوٌره يئ مه يه داردئ؟

                                  خوداي اؤزئي، اوْلره بـير، رحم گؤره ي

                                  بئكارليقي، سووسيزليقي، كس گؤره ي

مستو سوٌپوٌر، كؤچه لري، سوولردئ

فـرو نـجـار، ارّه سيـنـئ، چـكردئ

گــوٌروٌزلي يم، بادئمجانئ، تؤكردئ

                                 حلال لوقمه، چئخرماغئي، قاچماغي

                                  شـيرين ليغي، اوٌره ي لره، تؤكماغي

نـوروز عـمئـي، بـيزه نـاغـيل، دئيردئ

آبگوشت اتين، بير شوق اينان، دؤيردئ

بـيرمـاغئي نـن، بـيربـيريـنه، وورردئ

                                    ناغيل لرده، پادشا وار، وزير وار

                                    ارسلانئـي، بلـندبويو، قدئ وار

بـارت آغـا، كـمانچه سـين، چـالردئ

قـانـع خـياط، كت وشـلـوار، تيكردئ

قلعه لي يه م، دام اوٌستينئ، سوواردي

                                      بو ايشلرئي، نتيجه سي، حركت

                                      الله اؤزئ حـتـماوئــرر، بـركـت

الله اكـبـر، عــرب آشـپـز، نئـرده دئ

مرحوم بارت، كمانچه سي، كيمده دئ

خانئي آشـپز، چاووشلئ ده، نئرده دئ

                                  مجلئس لرئ، شيرين ائدوو، گئتديلر

                                  اؤز لــرين نن، خـاطئـره لـر، قويديلر

مــحـرّم گــوٌنـلــرئ مــاتــم توتـردئ

حوسئينين نوحه سين موختاردئيه ردئ

حسن بــويــنو كســيغ شــيون آتردئ

                                     (( گل ائي باد صبا گئت كربلايه

                                      خـبـر وئر فاطمه خئير النسايه )) * 1

قوجه جوان، بو گوٌن زنجير، وورللر

تامام ماتـم، توتوب قان، آغلئيه للر

حـوسئينين آديـنه نوحـه دئيه للر

                                   (( گرك دين اوْلمه سه دونيانئ آتماق

                                    شرف عيزّتلي بير دونيا ياراتماق)) * 2

فـايتون آت نن، يـوخاريدن، گلردئ

جبّار اوْغلو، قمچي سي نن، سورردئ

مـوسـافئـردن، قـرن يـارئـم، آلردئ

                                  نه بير گـوٌنلر، كئچدئ عجب، گؤرمه دئي

                                  تاكسي گلدي، فايتون گئتدي، بيلمه دئي

دره گـزئـي، تاريـخـي چـوْخ، قـديمدئ

بعضي لرئ، تلخ دئ بعضي، شيرين دئ

خـوراسانـده، دئـيه رسن بـير، گليندئ

                                    نوْخاندانئ، چاوئشلي سي، گوٌلريزئ

                                   ممّـد آبـاد، بـابـاجئـق اوْنئي گؤزئ

عه يئد لرده، رعْيه ت خوْشحال، اوْلردئ

لالـه گـوٌلئ، چـؤلـده باغـده، چيخردئ

ياغيش هـر گؤن، بولوت لردن، ياغردئ

                                      خـوداي بـيزدن محبّتـين، آلـيپدئ

                                      قوجـه جـوان، بختين قـره يازيپدئ

تـامـام يئـرده، قئزلز گوٌلئ، چيخردئ

داش دره لر، قئرمئز دوْنئ، گييه ردئ

اوٌره يـيـمئـز، مـحـبـّتدن، دوْلــردئ

                                  هئچ ذات اينن، اوٌره ييمئز، شادئدئ

                                  مـحـبّـتدن، چـؤل دره لـر، باغئدئ

بعضي ايـلـلر، ياغيش اصلاّ، ياغمسدئ

اوْت كمـيدئ، ايـنه ي لـرساغيلمسدئ

خوداي مه يه، بو صحنه يه ، باخمسدئ

                                       چئـمچـه گلـين، بزوو بلـند، سسلردئ

                                       خوداي دئردئي، ياغيشئ بيز، ايستردئي

 

چـاخيلردئ، ايلـديريملـر، اوْت كيمين

دوروشت دوْلي، تؤكوٌلردئ، قوْز كيمين

سئـل گلردئ، سئل آوادن، داغ كيمين

                                               خئشت كؤپريده، دؤروو اوْنه، باخردئي

                                                هئيبتين نـن، قـودرتين نن، قاچردئي

اخئـر چـرشنـبـه نئـي يـوْلـئ يـوْلاغئ

اوْت اؤستئن نن، قوشلر تكين، كئچماغئ

سـاري لـيقـئ، وئـرووسـاغـليق، آلماغي

                                            آي نه گـؤزل، منظره دئ، بو صحنه

                                           گوٌللر تكـين، گوٌرمه ليدئ، بو صحنه

عه يئد لرده، عاششيق لرئي، چالماغي

نـوْخـاندانـلي، خاتين لريئ، ياشماغي

پلـوانلـرئي، مئـيدانـده قـارماشماغي

                                          سينمانئي، پرده سي تك، گؤزيمده

                                          حـسرتـئ وار، هنـؤزم اوٌره يـيمده

الله اكبر، عجب عاششيق، چالردئ

تئرينگي ني، قئشقئريغي، سالردئ

گلين قيزم، كفتر كيمين، اوٌچردئ

                                         يـادئـيده دئ، چـاغـالرنن، قاچردئ

                                         دام باجه دن، خئزلووعجب، آشردئي

گـؤزل قـيزلـر، بوْيـلرئ ساللرديلر

قئـشقئـريق نـن، بوّيلري ايچرديلر

                                   بوْي ايچماقئي، لئذّتي خوْش، كئچماغي

                                   يــاديـمده دئ، چـاغـالـيقده، باخماغئ

قيز بوْي اينان، يوخاريدن، گلنده

اوْغـلـن چـاغـا، ياغـاچ اينان، وورنده

يـار آديـني، بـير ديـليـنـدن، آلـنده

                                       تـامـام بـيردن، چـكرديـلر، هلهله

                                       گوٌلـماق اينان، دوٌشردئ بير، ولوله

آخشام باشئ، عاششيقلـرئ، چالماغئ

پـلوانلـرئي، چوخـه پالـتر، گـيماغيئ

روستم تكين، مئيدان ايچده، گزماغئ

                                       نه بير قشنگ، سوننت دئ بو، قارماشماق

                                       قارداش تكين، بير بيرين نن، ساللاشماق

سـيزده گـوٌنـئ آت اربـه، گئـدردئ

پـياده لـر، اوْن نـن تئـز تر، يئتردئ

حضرت سولطان، باغلرينده، دورردئ

                                     سيزده گوٌنئ، نحس چيخرتماق، گوٌنيدئ

                                     قـيز اوْغـلـنـلـر، بختـين آچـن، گوٌنيدئ

سيزده گوٌنئ، حضرت سولطان، چؤلينده

قارماشماقئـي، فينال مئـيدان، گوٌنينده

روستـم تكـين، جـوانـلـرئي، گـؤزينده

                                           عجب غوغـالر وار عجب فيكئرلر

                                           پلوان اوْلماقئچئن نه بير شوكورلر

عه يد گئجه سي، اوْجاقلرئي، پئلووو

اوْجـاقـده كـي، ياغـاچلـرئ، هلوْوو

دوٌيـوٌساتـن، ديكـانـدارئـي، چلووو

                                        گـيروانكـه داش، تـرزيـدن، دوٌشردئ

                                        پئلوو فقط، عه يد گئجه سي،پيشردئ

عه يد گئجه سي، ننم پئلوو، پيشردئ

ساري ياغي، تؤكدئ منئ، قيچئردئ

قاب قـازانئ، اوْجاقـدن اوْ، دوٌشئردئ

                                        عه يد پئلووو، مزّه سي يارلرده دئ

                                        چاغالرئي، خوش ليغي يادلرده دئ


برچسب‌ها: تورکچه ادبیات, قوشوق, آدلی سانلیلار
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط اسماعیل سالاریان  |