خوراسان و ايراندا ياشايان توركلرين ديل، تاريخ، مدنيت، فولكلور و انساني حاقلاری

بوْيه مينوو، قوش تكين خيزلرديلر

الله اكـــبر، بـاغـــده اوٌزوٌم، يـيغردئي

ســبد ســبد، اوْنــو يئـرده، سـرردئي

كيشميش ايچئن، بو زحمتئ، چكردئي

                                        توْموزده كئ، زحمت لرئي، اوجرتئ

                                        قيش گوٌنوٌنده، بو زحمتئي، عيزّتئ

درخـتلـرده، مـكــم ديـزاق، قورردئي

سـار توتـمـاقه، نه زحمتـلر، چـكردئي

قوش وورماقه، شامال كيمين، اؤچردئي

                                       نه كئيف ليدئ، سار توتماقدن، دانيشماق

                                       رفئــقلرئ، دوْست لـرئ بـير، يـاد ائتماق

مـنـوچهر نـن، باغده يونجه، ييغردئي

جـواد ايــنان، مـدرسـه ده، گوٌلردئي

مد ريضاي نن، بيربيري بيز، وورردئي

                                       دعوا ائتماق، يـيغله ماقلر، كئچديلر

                                       هر بيري يه م، بير ديياره، دوٌشديلر

چاغاليقئي، قوْز اوْينه ماق، گوٌنلرئ

آششيق پاره، قره گوٌردوم، گوٌنلرئ

قره گـوٌردوم، غئرقي باسن،گوٌنلري

                                              چاغا ليقئي، اوْينه ماغئ، قاچماغئ

                                              آينده يه، سـاده ليق نن، باخماغئ

ميزانده بيز، كؤرچه گيردئ، اوْينردئي

قـيش گوٌنلـرئ، مـوزالاغئ، وورردئي

توْوله نردئ، باخردئي كئيف، ائدردئي

                                              چـاغـالئغئي، اويْـنه مـاغي، قاچماغئ

                                              بو دوره نئي، سورعته اينان، كئچماغئ

قيش گئجه لر، مئهمانليقه،گئدردئي

فانوس الـده، كؤچه لـردن، كئچردئ

دانيشماقدن، آي مه يه بيز، دوْيردئي

                                             مئهمانليقئي، قوْز كيشميشئ، ميوه سئ

                                             دنـه لـرئ، چئيئت لـري، چـيتـنه سئ

قــووورمـه نـئ، خـلتـه دن چئخرردئي

جـيـبـه تـؤكـوو، بيربير اوْنـئ، يئيردئي

گاه ده اوْن نن، شوْربه يه م بيز، آسردئي

                                            شوْر قوْرمه نئي، مزّه سي يادلرده دئ

                                            قـووورقـه نئـي، يئماغئ يـادلرده دئ

كمر پوشتده، كدئ، قارپوز، قوْيردئي

چئلله گئجه، ياخچئ اوْني، كسردئي

تـامام بيرجـه، گوٌله گوٌله، يئيه ردئي

                                          قيش گئجه سي، ايسسي چايئ، ايچردئي

                                          نـغـيل دئـيوْو، كـوٌره ي لـرئ، آچـردئئ

بـاهـار گـوٌنلـر، باغلـرئ بئـل نن قازماق

پاي بئله نئي، سسين عـرشه، چيخرماق

گـوٌن چيـخن نـن، تا بـاتنه، ايشله ماق

                                         تـامـام بيـرجـه، ايـشلـرديلـر، اؤزلرئ

                                         دئيه ر ديلر، شيرين شيرين، سؤز لرئ

گوٌن چيخن نن، يووارچيلر، گللْلر

پـاي بئـله نئ، مكـم يئره، وورللر

يئـرئ قـازوو، اكـين لـرئ، اكللر

                                    جـمـاعـتئي، الـئ الـه، وئـرمـاغئ

                                    بيربيرئنئي، دالينده برْك، دورماغئ

هـر بـيرئ ات، گتـيرردئ، اؤزئـي نن

قابيلي يوْخ، دئيه ردي اؤز، ديليئي نن

شاد ائدردئ، اوٌره ي لرئ، سؤزئي نن

                                 خوداي مئهرئ، گوٌرردئ بنده لردن

                                 بـركـتـئ، وئـرردئ خـزنه لــردن

چـوْپـان آغـا، پئـتـاوانـئ، باغـلـردئ

قـوْيـون لـرنن، داغده داشده، چاپردئ

خئلليك اوٌسته، راحت ليق نن، ياتردئ

                                    باخرديكئ، بيردن بير قورت، گلمه سين

                                    قـوْيـون لـره، آسـيب بـلا، يئـتمه سين

پئـغوو قشمـار، اوْراقـلرئ، ديشلردئ

كوٌره نئ داغ، ائدوو ايشين، باشلردئ

داس و تبر، دؤزتماقچين، ايشلردئ

                                       شاگئردئي نن، سندانه پؤك، وورردئ

                                      چـاي ايچـماقه، آره ده بير، دورردئ

نـوخـانـدانـده، سوولـئ دئرمان، ايشلردئ

دئرمانچي هئي، داشين ديشين، ديشلردئ

اون تـوزئـن نـن، گـؤزلـريـنـئ،قاشلـردئ

                                             باره، زينه، بوغدئي لـرئي، چوٌره يئ

                                             بـو چوٌره يئ، قاتوق اينن، يئمه يئ

اره بـه چـئ، اره بـه ي نن، گلردئ

پامبئق بوغدئي، اره به يه، اؤكلردئ

يوْ لـرئ اوْ، يـواش يـواش، گئدردئ

                                            هر گوٌن سنئي، ايشئي تامام، زحمتدئ

                                           خـوداي سنه، وئرن تامام، رحمـت دئ

كؤچه باغـده، شئرو باغدن، گلردئ

كرم دئردئ، اصلي نئ اوْ، سسلردئ

دردلئ كرم، سؤزلرينئ، سؤيلـردئ

                                       (( هر صباح هر صباح بولبولئي سسئ

                                       باشـيمـه ووريـتدئ يـارئـي هواسئ))

ارزئـرومئـي،داغــئ قـارئ، بـولاغـئ

گئجه گوٌندوز، سسده اوْلماق، قولاغئ

مجنون تكين، ياردن آلماق، سوْراغئ

                                   (( توموزئي ايسسي سئ غيشئي ايازئ

                                   جانئـم آلـدي قـرا گـؤزلـرئي سنئي))

منئـي آتـم، كيلاسـده درس، وئرردئ

ناصر آغا، چوْخ ياخچئ درس، دئيردئ

گـاه شـللاق نن، چـاغـالرئ، وورردئ

                                          مدرسه نئي، درسلرئ يادش بئخئير

                                         كيـتابيـنن، دفـترئ يـادش بئخئير

شاد گوٌنلـرئي، محبّتلئ، سؤزلرئ

جوان قيزلر، ايشيللردئ، گؤزلرئ

جوان قـوْجه، شادئديلـر، اؤزلرئ

                                     سلامتليق، اؤلاري چين، نه ارزان

                                    آمّا بوگوٌن، بيزلري چين، نه لرزان

نوخـانـ‌دانئـي، شفتالـوسئ، آلمه سئ

قْـوون قـرپئـز، زردآلوسئ، آلچه سئ

گوٌل لرئنئي، رنگئ اوْنئي، باغچه سئ

                                         بير يوخوتك، ياديمده دئ، باغلرئ

                                         باغلـرينده، قيش گوٌنلـرئ، قارلرئ

خاتين لــرئي، حاممامه گئتماقلرئ

بوقچه لرنن، كؤچه دن كئچماقلرئ

اوْن نن مون نن،اؤزلرين توتماقلرئ

                                       بو داستانـلـر، كئچدئ گئتدئ، قوتاردئ

                                       كؤهنه رسملـر، ايتدئ گئتدئ، قوتاردئ

ننـم منـئ، حامـمـامه، آپـارردئ

بوقـچه ميزئ، باشيـنده گؤترردئ

كيسه چكوو، يوواردئ چيخارردئ

                                      خاتين لرئي، سسي چيخدئ، حامامده

                                      كـاته چـاغـا، بو كيمدئ سر حـامامده

نوخـاندانئـي، حاممـامئـنئي، خزنه سئ

ايسسئ سووئ، اوٌسته تؤكماق، مزّه سئ

كيسه چكـوو، تميز اوْلـوو، چيخمه سئ

                                       كئچدئ گئتدئ، خاطره لر، قوتاردئ

                                       عومور كئچدئ، جوانليق لر، سارالدئ

قيش گوٌنينده، وقتي سوْووخ، ديه ردئ

خـوْرزك اوْلـوو، نفـسيمـيز، تـؤتـردئ

مـامـا خانئم، بـوْغـزيميزئ، باسـردئ

                                           كوٌللي بيرماق، بوْغزيميزي، يارردئ

                                           نفسيمـيز، اوْن نـن سـؤره، گلردئ

گل بير باخه ي، كئچن گئدن، گوٌنلره

بـاغـده آتـم، زحمـت چـكـن، گوٌنلره

بوغدئي پامبئق، تريه ي اكن، گوٌنلره

                                         ترنـه لرئ، بوتّه دن بيز، اؤزردئي

                                        ديشه چكوو، تيرپللرده، قاچردئي

آلاجـه ده، بـلـه خـنــه، يـيـخـيـلـدئ

درخت ده كي، بوْي ايپي يه م، قيريلدئ


برچسب‌ها: تورکچه ادبیات, قوشوق, آدلی سانلیلار
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:19  توسط اسماعیل سالاریان  |