خوراسان و ايراندا ياشايان توركلرين ديل، تاريخ، مدنيت، فولكلور و انساني حاقلاری

اسمهای ترکی(دختر)

آچالیا: نام گلی است
آچقین گول : گل شکفته شده
آچیق گول : غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول : نام مانندگل ، معادل گُلنام در فارسی
آسلیم : مفید،دارای خیر
آغان : شهاب آسمانی، زبانه آتش
آغ بنیز: سفید چهره 

آغجاقیز: دخترسپید روی
آغجاگول : همچو گل سفید
آک ایپک : ابریشم سفید
آک چیچَک : گل سپید
آکچین : پاکدامن،آبرومند

آک ییلدیز: ستاره درخشان( اولدوز نیز به معنی ستاره است.)

آلا گؤز: چشم درشت و آبی رنگ / معادل شَهلاء در عربی
آلانور : نور درخشان،برّاق
آلتینای : ماه زرین
آلتینلی : زرین
آلتین یار : یار طلایی
آل چیچک : گل سرخ
آچیق گون : روز صاف و روشن
آغجا : سفید روی
آک بوداک : شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان : سفید، بی گناه
آلتین : طلا / درآذربایجانی رایج نیست. در آذربایجانی قِیزِیل به معنی طلا است .
آل کیم : رنگین کمان
آلگون : آفتاب سرخ
آلنار : انارسرخ
آمول: شکیبا،با ادب
آناک : خاطره،هدیه
آناگول : گل مادر(منظور ازگل فرزند دختر است)همچو گل
آنایار : یار مادر
آنداچ : خاطره ،یادگار
آنلیک : فهمیده،عقل
آنناک : یادگار،خاطره
آنی: خاطره،به یادآوردن
آی بن : آفریده همچون ماه
آی بنیز: ماه روی / معادل ماهرخ در فارسی
آی پار : درخشنده همچو ماه
آیپارا : ماه نو، هلال ماه
آی پری : زیبا مانند ماه
آیتاج : تاج همچو ماه
آیتار : مژده دهنده/ معادل بشّار درعربی
آیتارشن : پیک شادی

آیجان : دختری که روانش به پاکی ماه است
آی چیچک : گل آفتابگردان
آیدا : در ماه
آیداشن : شادی در ماه
آیداگول : گل ماه
آیدان : از ماه آمده ، همانند ماه
آی دینچ : پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
آی سِئو : دوست داشتنی مانند ماه
آیسان : مثل ماه / معادل مَهوَش و مَهسا در فارسی
آی سَل : پرتو مانند ماه
آی سَن : تو ماه هستی
آیسودا : ماه در آب
آی سون : هدیه ماه، معادل مَهداد در فارسی
آی سونا : زیباروی متعلق به ماه

آی سوی : از نسل ماه
آی سین : مثل ماه هستی
آیشان : شناخته شده چون ماه
آیشن : مثل ماه صاف و دوست داشتنی
آی فَر : سفید مثل ماه
آی قاش : دارای ابروانی همچون هلال ماه
آی قیز: دختر ماه
آی گول : گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا :نور اطراف ماه/ معادل هاله
آیلار : ماه ها
آیلان : همراه ماه،شبیه به ماه
آیلین : هاله ماه
آیمان : انسانِ ماه، زیبا چون ماه
آیمان : مثل ماه
آیناز : معادل مهناز
آی نور : نور ماه/ معادل مهشید در فارسی

آی نیسه : دختری که چون ماه زیبا باشد
ائتناز :نازکن
ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
ائلبالی :شیرین و عسل ایل
ائل بَزَر : زیبا روی ایل
ائلتاج :تاج ایل ،مورد احترام طایفه
أرکانا :آزاد
أرگم :نازنین من
أرگول :همانند گل
أرمغان :هدیه،تحفه
اود آنا :مادر آتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن :شاد آتشین
اوروز:بخت،خوشبخت،ماه روزه داری
اوستون :بهتر
اوسلو:صاحب کمال
اوغور :موفقیّت ،بخت
اوغورلو :فرخنده فال
اوکای :آفرین
اولدوز:ستاره
اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین/ معادل ثریا در عربی
اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
اونای :شریف، نامدار
اونسال :بسیارمشهور
اونلو : پرآوازه،جذّاب
ایپَک : ابریشم/ معادل سُندُس و اِستَبرَق در عربی و فارسی
ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
ایزگی :باهوش و دادگر
ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
ایشین :پرتو
ایشین سو :درخشش آب
ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز:اولین نشانه
ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط و وابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل و طایفه
اینجی :مروارید،بسیار تابنده
اٶز آیتان : شبیه به شفق
اٶز آیسان :مانند ماه/ معادل مهسا و مهوش در فارسی
اٶزبال : عسل اصل
اٶزبیل : باسواد ، فهمیده
اٶز پینار: آب حیات
اٶز جان : محبوب
اٶز دَش: کاملاً یکسان
اٶز گو : ویژه
اٶزگونَش:نظیرخورشید
اٶزَل :چیره دست ،مخصوص

اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه و اعتنای جدی
اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
اٶکه :تیزفهم ،باهوش
اٶگه : عاقل
اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : سزاوار ستایش
باخیش : نگاه
بادام گؤز :چشم بادامی

بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
باللی: شیرین ولذّت بخش همانند عسل
بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
بَدیز:زیبا
بَگَنچ :خوشایند

بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین :واضح،بارز

بَن شَن :من خوشبخت هستم ، من شادم/ در آذربایجانی رایج نیست

بَن گول :گل خالدار
بَنگین :دائمی ،جاویدان/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالدة در عربی
بَن لی:دارای خال/ تقریباً معادل شَیماء یا شیما در عربی و فارسی
بَنیجه : جاودان و همیشگی/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالدة در عربی

بیرجه :تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
بیر گول :گل بی مثل ومانند
بیلگین :صاحب دانش

پارلا :بدرخش
پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : درخشندگی
پارلاک :نورافشان ، تابناک
پَک اؤز :دارای صبر

پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب
تئللی :دختری با گیسوان بلند

تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز:دختری با گیسوی ناز
تئل نور :دارای موهای شفاف و برّاق
تابراک :سرزنده ،زرنگ

تاتلی :بامزه

تاچلی:تاج بر سر
تارو :به حالت ظریف درآورنده
تاریم :چادر ،خانه
تان آک :سرخی افق

تان آل :نظیرشفق ، شگفت انگیز
تان زَر:طلای شگفت انگیز
تان سو :خارق العاده ، شگفت انگیز
تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تایسیز :بی همتا
تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت
تَک آی :ماه یگانه
تَکسین :یکی یکدانه/ معادل وحیده و فریده در عربی و فارسی
تَگیر:ارزش

َتن آی :همانند ماه
توپاز :نوعی سنگ وقیمتی
تویقو(دویغو):احساس
توماقان :گل نیلوفر
جئیران/ جیران : غزال ،آهو
جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
جان سِئل : زنده وجاندار
جان سونار:آن که جان فدای دوست کند.
جان سوی :از تبار نیاکانی نیک
جان شَن : خوشبخت
جَرَن/جَران :آهوی ماده
چئچئن: برازنده وخوشایند
چاقیر : شاهین تیز پرواز

چیچک :شکوفه ، گل
چیچک ناز:نازنین همانند گل
چیلَک : توت فرنگی
چیم ناز : بسیار ناز کننده خاتون:بانو

خانیم زَر: زر بانو

دادلی : خوشمزه ،بامزه
داغشَن : شادی کوهستان
دالغا:موج
دانشن :فجر شادی
دَنیز : دریا

دورا : قله کوه
دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
دوزگون : سالم
دوزلو: بانمک
دولقون : تمام و کامل
دویغو: قابلیت فهم

دیرلیک :آسایش ،آرامش وسازش

دیکمَن: نوک ،قلۀ کوه
دیلَک: آرزو وخواسته
دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

رشمه :روبانی برای زینت
َزرتکین :زر بانو
زَرخانیم :زربانو
زَرلی :زر پوشژاریک :درخشنده
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه
سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
سئزال :دارای احساس و فهم
سئزَر: قادر به درک
سئل شن :سیل شادی
سئلناز : سیل ناز و کرشمه
سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر:دوست دارنده ،دوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست بدار
سئوکال : دوست داشتنی باش و زندگی کن
سئوگی :احساس دوستی
سئوَن :دلباخته
سئوناز:دوستدار ناز
سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
سئویم :جذّاب
سئوین : خوشحال شدن
سئوینج :حس شادی
ساچلی :گیسوی بلند
ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
سارین :ترانه
ساناز: بی همتا

سانای :محترم
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام و جاه
سایرا(سِهره یاسِیره ):آواز خواندن ،چه چه زدن بلبل
سایراش:نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
سایلان: گرامی
سایلاو : نماینده ،برگزیده
سایین : سزاوار احترام
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : باحیا ،آبرومند

سَلَن : آوای دلنشین
سولماز: دور از پژمردگی
سونا:قو،اُردک /برای وصف دختر زیبا به کار می رود.

سونار: هدیه می کند
سونال: هدیه شده
سونای :آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده

سون گول: آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل:قطرۀ باران ، خوشۀ گندم
شَن آی : ماه شادی بخش

شَنال : خوشحال

شَن ایز:علامت شادی بخش
شَن سَس:خوش آوا

شَن گول :گل مایه خوشبختی

شَن ناز:دختر نازنین و شادمان

شن یار : یارشاد

طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان :بازشکاری

فَرآی: نورماه ،مایه زیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
قاراتئل :سیاه مو
قاراگیله :انگور سیاه دانه

قوتلوآی :ماه مقدّس و خوش یمن
قیز ناز:دختر ناز
قیزیل :سرخ ،طلا
قیزیل گول :گل سرخ(رُز)،گل محمدی
کاراک :مردمک چشم
کاواک:درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا:نیکی کردن
کایران :چمن ،مکانی صاف ،میدان
کَپَنَک : پروانه
کَکلیک:کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک:پروانه
کوتکو :ساده ، فروتن ، باادب
کونات : دلسوز و مهربان

کٶلگه :سایه
کؤنول :قلب ،دل
گلین :عروس
گول آی :ماه گل
گول ایز:نشان گل

گول بَن : دارای خالی چون گل

گول بنیز: گل چهره

گول بوداق :شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل کمیاب و تک

گول دَم : گل دم ، گل نفس

گولدَن : از گل ، گُلی

گولر : خنده رو و مهربان

گولرآی : ماه خنده رو

گول سئل :سیلی از گل
گول سئو:شیدای گُل
گول سئوَن :عاشق گل
گل سئوین :خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن

گول سَرَن :پراکنده کننده گل
گولسون :همواره شاد

گول سوی :صاحب اصل ونسب مانند گل

گوللَر:گل ها
گوللو :آراسته با گل ،گلدار
گولوش :خنده

گولومسَر :همیشه خندان
گول یاز: گل بهار

گولین :مانند گل ،گلزار
گوموش : نقره
گون :خورشید،روز، زمان
گون سئل :مانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر :اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته دل
گٶزده :پسندیده و خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب
گؤزَن : جذاب ، زیبا
گؤک سئل:آسمانی
گؤک سَن : آسمانی
گؤک من: دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد / معادل شَقراء در عربی
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی


مارال : گوزن ماده

ماویش : دختر بوری که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
مایوک :غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم :باد ساحلی ،مه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق هنگام سپیده دم
مورگول : گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان
مویان :خیر و ثواب

مین گول :هزار گُل
مین ناز : هزار ناز، دارای ناز

نارچیچک :گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین :ظریف وباریک

نارین گول: گل یا شکوفه ظریف
نازلی: پر ناز و ادا

نورال :روشنایی

نورایشیک : بسیار درخشان
نورچین :سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : آفریده از نور

نورسان : همچون نور
نورلان : نورانی شونده

نورمان :مثل نور

وارجان :دارای جان ، اهل دل

وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ/ معادل زهره
یئنی شن : جشن و شادی نو
یئنی گول :گل نوشکفته
یاراش :خوشایندی ،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب

یارماکان :هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گل تابستانی
یاشا :آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
یاشام : عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل :سبزرنگ،تروتازه
یاشین : آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز:آراسته به آب طلا ونقره

یاناک :گونه ، لُپ
یورتسال:میهنی

یوردام :چالاکی ، ناز

یوسما: نازنین ، عشوه گر
یوکسَل:برتر، اوج گیرنده ، دارای قیمت

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ساعت 7:38  توسط اسماعیل سالاریان  |